Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení kvality ovzduší Plzeň

 • Ostatní služba a činnosti, Ing. Tomáš Fory; 377 256 641

   

  • Kontrolní měření pomocí sekundárních standardů a kalibračních fólií následujících škodlivin: SO2, NO2, CO, PM10.
  • Konzultace vhodnosti výběru a návrh lokality pro měření imisí.
  • Konzultace v oblasti kvality ovzduší a rozptylových podmínek.
 • Posudková činnost, Ing. Marek Hladík; 377 256 642

   

  • Posudky na imisní situaci za určité časové období ve zvolené lokalitě, vycházející z výsledků měření, popř. mapy imisní situace zvoleného území.
  • Rozptylové studie znečištění ovzduší vybranou škodlivinou za použití teoretického výpočtového modelu v číselné a grafické formě, metodikou SYMOS´97 vydanou MŽP ČR, jako metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP č. 4/98., nebo metodikou ATEM.
  • Stanovení technických parametrů průmyslového zdroje s následným posudkem na znečištění ovzduší, podle metodiky SYMOS´97.
  • Posouzení rozptylových studií vypracovaných jinými organizacemi.
  • Běžné dodací lhůty jsou u složitějších posudků většinou do 30 dnů a u jednodušších posudků a informací maximálně do 14 dnů od přijetí objednávky a potřebných podkladů. Při expresním vyřízení mohou být dodací lhůty poloviční.
 • Informace o kvalitě ovzduší, Ing. Tomáš Fory; 377 256 641

   

  • Aktuální stav imisních koncentrací škodlivin (SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, xyleny) ve všech pobočkou měřených lokalitách, tj. státní sítě na území Plzeňského a Jihočeského kraje a imisního monitoringu města Plzně.
  • Naměřené a vypočítané hodnoty imisních koncentrací, tj. průměrné 24-hodinové, měsíční a roční hodnoty uvedených škodlivin (historická data).
  • Vydáváme roční Zpravodaj o znečištění ovzduší v Plzni (tabelární a grafická prezentace kvality ovzduší).