Úvod Kontrola hlášení Příklady Návody Pomůcky Předpisy KÚ info Archiv   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2011 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 27.08.2012 9:54 SELČISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Závazné informace pro ohlašování agendy ovzduší prostřednictvím ISPOP naleznete na internetových stránkách www.ispop.cz.
Pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků za rok 2011 nedochází k žádným podstatným změnám proti předchozímu roku. Pro ohlašování bude nezbytné využití přístupu do ISPOP prostřednictvím účtu ohlašovatele. Přístup na účet ohlašovatele je proto základním předpokladem pro úspěšné ohlášení údajů za rok 2011.
I v průběhu r. 2012 bude možné podat doplněné hlášení nebo napravit chyby, které se vyskytovaly v zaslaném hlášení za rok 2010.
Shrnutí základních pokynů pro ohlašování a pokyny pro opravy údajů SPE (kódy ÚTJ, souřadnice, názvy zdrojů) naleznete také v souboru Informace.pdf. Průvodní dopis zaslaný na úřady naleznete zde. Postup pro podání doplněného (opravného) hlášení je ke stažení zde.


Děkujeme všem, kteří podobně jako v loňském roce poskytli důležité údaje pro hodnocení vývoje znečišťování ovzduší za rok 2011.
V následujících měsících budou údaje SPE nahrávány do databáze REZZO a bude prováděna jejich kontrola. Provozovatelé budou podobně jako v loňském roce informováni o možném nesouladu ohlášených údajů s očekávanými formou rozesílaných upozornění SKM – Správce kontrolních mailů (viz: Kontrola hlášení).
Přehled velkých a zvláště velkých zdrojů za rok 2010 již naleznete v informacích úseku čistoty ovzduší na www.chmi.cz, kde je dostupná i Emisní bilance 2010.


Dne 25.3. 2011 vstoupila v účinnost novela zákona 25/2008 Sb.. Její součástí je také okamžité zrušení povinnosti ohlašování SPE pro chovy zvířat. Dalším novelizovaným předpisem je nařízení vlády 294/2011 Sb. ze dne 8. září 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Sdělení MŽP k ohlašování SPE za zdroje, u nichž došlo ke změnám vyjmenovaných kategorií, je uvedeno na stránkách MŽP zde.
Podrobnější informace k ohlašování naleznete pod jednotlivými položkami menu v záhlaví této stránky.


Pokud na webu ČHMÚ nebo ISPOP nenaleznete řešení k problémům souvisejícím s ohlašováním agendy ovzduší, můžete kontaktovat provozní podporu ISPOP v pracovních dnech od 9 do 12 hodin na tel. 267 225 267.
EnviHELP - Environmentální helpdesk Nápovědu nejen k ISPOP naleznete na webu Environmentálního helpdesku , stránka EnviHELP je dostupná i z webu ISPOP.
Přístupové údaje do ISPOP
Bez přístupu na účet ISPOP bude pro provozovatele prakticky nemožné provést ohlášení SPE a poplatků za rok 2011. Pokud nemá ohlašovatel k dispozici přístupové údaje pro subjekt ohlašovatele, je nezbytné kontaktovat CENIA ke zprostředkování jejich zaslání.
Pokud došlo u provozovatele ke změně na již existující IČO, lze používat již přidělené přístupové údaje. Pokud došlo k založení nového subjektu (nové IČO), je potřeba provést nejprve registraci subjektu a na účet se přihlásit s nově přidělenými přístupovými údaji. Využití údajů ohlášených za rok 2010 pro nové ohlašovací období je samozřejmě možné.
Základní informace
Podle § 16 zákona 25/2008 Sb. je možné ohlašovat agendu ovzduší za rok 2010 pouze prostřednictvím datového standardu, splnitelného například vyplněním formuláře F_OVZ_SPOJ.
Ohlášení agendy ovzduší zahrnuje splnění povinnosti uvedené v § 11, odst. 1, písm. e) zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění: „zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku. Povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8 zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (těmi jsou provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.).“
V případě provozování zpoplatňovaných zdrojů je povinností ohlašovatele také podání Oznámení o poplatku podle § 19, odst. 10 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění:
Provozovatel zvláště velkého, velkého a středního stacionárního zdroje je povinen vypočítat poplatek způsobem podle odstavce 8 za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet správci poplatku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března po skončení poplatkového období nebo v termínu podle odstavce 14. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.