Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2018 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 22.3.2019 13:40 SEČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších změnách souvisejících s ohlašováním agendy ovzduší a aktualitách na www.ispop.cz.

11.3. 2019: Ke dni 8.3. 2019 došlo k úpravě validace hlášení F_OVZ_SPE za provozovny přemístitelných zdrojů označených na listu 1. Pro správně podané hlášení je nutné před stažením formuláře provést opravu adresních údajů provozovny tak, aby adresa odpovídala adrese sídla krajského úřadu, který vydal povolení provozu pro zařízení, uvedené v hlášení. Seznam adres naleznete zde.
Pro zdroje s povolením Středočeského krajského úřadu se používá adresa sídla v ulici Zborovská, Praha 5 (tj. v adrese RUIAN se nevybírá Středočeský kraj, ale Hlavní město Praha).
Po odeslání změn je zapotřebí počkat cca 10-15 minut, než se provedené změny promítnou do stažení formuláře.
8.1. 2019: Pro komunikaci k náležitostem ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků můžete využít e-mailovou adresu spe@chmi.cz. Předchozí e-mailová adresa emise@chmi.cz již není používaná.
8.1. 2019: Významné změny týkající se ohlašování za rok 2018.
V číselníku zařazení zdroje podle Přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění a v číselníku s názvy zdrojů podle příloh k vyhlášce č. 415/2012 Sb. v platném znění jsou již promítnuty všechny úpravy, uvedené v novelách těchto předpisů platných od r. 2017, resp. 2018. Provozovatelé jsou povinni ohlašovat tyto údaje v souladu s platným povolením provozu, vydaným příslušným krajským úřadem zpravidla po 1.9.2012.
8.1. 2019: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Provozovatel je povinen označit hlášení SPE za provoz přemístitelných zdrojů v příslušné položce na listu č. 1. Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je dále provozovatel povinnen využít na účtu ISPOP i v hlášení zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.
8.1. 2019: Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo záložní zdroj energie, tj. zdroj zařazený pod kód 1.1., 1.2. nebo 1.3. na nějž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete zde.
8.1. 2019: Významné změny týkající se předchozích ohlašovacích období.
- Od 1.1. 2017 vstoupil v účinnost odst. 6 § 15 zákona č. 201/2012 Sb. týkající se možnosti nevyměření poplatků za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde. Zároveň je možné u poplatků za rok 2017 a další roky uplatnit koeficienty snížení emisí podle přílohy č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb., část 2.
- Od 1.1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2016 a další roky ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE za rok 2017.


Hlášení F_OVZ_POPL

Pro výpočet poplatku za rok 2018 platí opět nové zvýšené sazby za jednotlivé znečišťující látky. O případném dosažení či překročení celkové částky poplatku za provozovnu 50000 Kč,- (bez zahrnutí nevyměření nebo snížení poplaku) bude nově provozovatel informován hláškou, vygenerovanou při spuštění On-line kontroly formuláře F_OVZ_SPE. Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. Povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace o podání uvedených hlášení poskytuje Mgr. Lenka Horáčková z odboru ochrany ovzduší MŽP na telefonní lince 267 122 490.