Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení ochrany čistoty ovzduší Brno

 • Posudková činnost, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., Ing. Jana Šimková, Ing. Zdeněk Elfenbein

   

  • Posudky a informace o znečištění ovzduší pro jednotlivé lokality, nebo pro větší území (úroveň znečištění ovzduší ve vztahu k platným imisním limitům, zařazení do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší apod.).
  • Legislativou stanovené programy pro kraje i města (Programy ke zlepšení kvality ovzduší, programy ke snížení emisí).
  • Rozptylové studie zpracovávané na základě osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
  • Poradenská činnost v oblasti měření a hodnocení imisí (legislativa, přístrojová technika, pracovní postupy, odběry vzorků, zřizování a výběr lokalit měřících stanic).
 • Informace o kvalitě ovzduší, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

   

  • Aktuální stav imisních koncentrací škodlivin (SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen) ve všech pobočkou měřených lokalitách, tj. státní sítě na území krajů Vysočina, Jihomoravského a Zlínského. Ve spolupráci s regionálním předpovědním pracovištěm.
  • Naměřené a vypočítané hodnoty imisních koncentrací, tj. průměrné 24-hodinové, měsíční a roční hodnoty uvedených škodlivin (historická data).
 • Monitoring imisí venkovního ovzduší podle požadavku zákazníka. Mgr Robert Skeřil, Ph.D.

   

  • ambulantní měření prašnosti (PM10, PM2,5), těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků a benzenu (pasivními dozimetry)
  • kontrola a seřízení analyzátorů SO2, NOx, O3 a CO