Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 16.05.2020 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Krnov
NACE: 000000
Ulice, č.p./č.o.: Revoluční 960/51
PSČ, Obec: 794 01 Krnov
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 5´ 17.532" sš 17° 41´ 29.653" vd
Adresní místo (ADM): 14060655
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 2,962
oxid siřičitý 105,983
oxidy dusíku 84,351
oxid uhelnatý 31,736
oxid uhličitý 14 527,650
arsen 0,000015683
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000060978
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000064486
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000680949
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000002718
polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000001022
benzo(a)pyren 0,000000416
benzo(b)fluoranten 0,000001
benzo(k)fluoranten 0,000000
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000000
polychlorované bifenyly 0,000000235424
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,053707
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,621845
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 106,1
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
dřevní biomasa
hnědé uhlí prachové
jiný druh biomasy
proplástek
výlisky z biomasy
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW