Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 09.11.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Krnov
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Revoluční 960/51
PSČ, Obec: 794 01 Krnov
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 5´ 17.532" sš 17° 41´ 29.653" vd
Adresní místo (ADM): 14060655
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 2,114
oxid siřičitý 94,466
oxidy dusíku 96,982
oxid uhelnatý 41,643
oxid uhličitý 15 096,549
arsen 0,000017000
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000067000
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000070000
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000744000
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000000000
polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000001000
benzo(a)pyren 0,000000000
benzo(b)fluoranten 0,000001
benzo(k)fluoranten 0,000001
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000000
polychlorované bifenyly 0,000000000000
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,057896
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,680075
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 106,1
Paliva ze spalovacích procesů
dřevní biomasa
hnědé uhlí prachové
jiný druh biomasy
proplástek
výlisky z biomasy
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW