Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 16.05.2020 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Karviná
NACE: 000000
Ulice, č.p./č.o.: Svobody 5
PSČ, Obec: 735 06 Karviná
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 26.721" sš 18° 28´ 47.374" vd
Adresní místo (ADM): 25459759
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 14,680
oxid siřičitý 343,561
oxidy dusíku 243,026
oxid uhelnatý 58,480
amoniak 2,658
oxid uhličitý 270 243,781
arsen 0,000032904
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000017718
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000070871
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000020249
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000014048
benzo(a)pyren 0,000007239
benzo(b)fluoranten 0,000022
benzo(k)fluoranten 0,000010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000008
polychlorované bifenyly 0,000003416972
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,027842
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 3,011997
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 291,8
Paliva ze spalovacích procesů
degazační plyn
jiné pevné palivo
směsi uhlí
výlisky z biomasy
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW