Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 09.11.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Karviná
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Svobody 5
PSČ, Obec: 735 06 Karviná
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 26.721" sš 18° 28´ 47.374" vd
Adresní místo (ADM): 25459759
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 12,449
oxid siřičitý 336,345
oxidy dusíku 280,496
oxid uhelnatý 58,462
amoniak 1,074
oxid uhličitý 265 578,938
arsen 0,000032000
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000017000
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000070000
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000049000
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000000000
benzo(a)pyren 0,000007000
benzo(b)fluoranten 0,000021
benzo(k)fluoranten 0,000010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000008
polychlorované bifenyly 0,000004000000
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,027235
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 2,946265
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 291,8
Paliva ze spalovacích procesů
degazační plyn
směsi uhlí
výlisky z biomasy
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW