Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 20.07.2019 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: RAVAK a.s., Příbram - Sanitární výroba
NACE: 222300
Ulice, č.p./č.o.: Obecnická 285
PSČ, Obec: 261 01 Příbram
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 42´ 9.547" sš 13° 59´ 51.201" vd
Adresní místo (ADM): 22988866
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,185
oxidy dusíku 0,148
oxid uhelnatý 0,001
organické látky vyjádřené jako TOC 0,336
těkavé organické látky (VOC) 0,440
amoniak 0,000
chrom šestimocný 0,000018
kobalt a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Co 0,000009000
měď a její sloučeniny, vyjádřené jako Cu 0,000139000
nikl a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Ni 0,000035000
zinek a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Zn 0,000062000
kyselina ethanova (octova) a jeji estery 0,001735
alkylalkoholy 0,002275
org. sloučeniny fluoru, vyjádřené jako F 0,002622
org. sloučeniny chloru, vyjádřené jako Cl 0,007866
kyanidy vyjádřené jako CN 0,000212
silné anorganické kyseliny 0,001314
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,5
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
propan, butan a jejich směsi
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den
4.12.a. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní
4.12.b. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně nad 30 m3
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.11. Nanášení práškových plastů
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 t/rok