Informace o provozovně

Rok: 2016

Aktualizováno: 23.03.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: RAVAK a.s., Příbram - Sanitární výroba
NACE: 222300
Ulice, č.p./č.o.: Obecnická 285
PSČ, Obec: 261 01 Příbram
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 42´ 9.547" sš 13° 59´ 51.201" vd
Adresní místo (ADM): 22988866
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,205
oxidy dusíku 0,196
oxid uhelnatý 5,044
organické látky vyjádřené jako TOC 0,054
těkavé organické látky (VOC) 1,024
amoniak 0,000
chrom šestimocný 0,000028
kobalt a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Co 0,000010000
měď a její sloučeniny, vyjádřené jako Cu 0,000133000
nikl a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Ni 0,000022000
zinek a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Zn 0,000065000
kyselina ethanova (octova) a jeji estery 0,018545
alkylalkoholy 0,012109
org. sloučeniny fluoru, vyjádřené jako F 0,002551
org. sloučeniny chloru, vyjádřené jako Cl 0,007693
kyanidy vyjádřené jako CN 0,000244
silné anorganické kyseliny 0,002856
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,5
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn
Paliva pro technologie
propan, butan a jejich směsi
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den
4.12.a. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní
4.12.b. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně nad 30 m3
6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde
9.11. Nanášení práškových plastů
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 t/rok