Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 28.12.2019 13:27 SEČ


Základní údaje
Název: SPOLANA a.s.
NACE: 201600
Ulice, č.p./č.o.: Práce 657
PSČ, Obec: 277 11 Neratovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 16´ 1.153" sš 14° 31´ 27.832" vd
Adresní místo (ADM): 6244521
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 13,303
oxid siřičitý 585,007
oxidy dusíku 616,508
oxid uhelnatý 43,667
organické látky vyjádřené jako TOC 0,181
těkavé organické látky (VOC) 7,478
amoniak 2,304
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,027063999
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000002000
1,2 - dichlorethan 2,899000
vinylchlorid 2,449000
trichlorethylen 33,061001
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 5,499400
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 290,5
Paliva ze spalovacích procesů
hnědé uhlí prachové
vodík
zemní plyn
Paliva pro technologie
vodík
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v bodech 11.1. až 11.9.
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t
2.7. Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel
6.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu
6.11. Výroba chloru
6.12. Výroba kyseliny chlorovodíkové
6.15. Výroba kyseliny sírové
6.4. Výroba polyvinylchloridu