Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 16.05.2020 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: SPOLANA s.r.o.
NACE: 000000
Ulice, č.p./č.o.: Práce 657
PSČ, Obec: 277 11 Neratovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 16´ 1.153" sš 14° 31´ 27.832" vd
Adresní místo (ADM): 6244521
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 7,788
oxid siřičitý 556,500
oxidy dusíku 609,403
oxid uhelnatý 50,198
organické látky vyjádřené jako TOC 0,165
těkavé organické látky (VOC) 0,359
amoniak 3,483
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,029999999
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000002000
1,2 - dichlorethan 0,391000
vinylchlorid 0,725000
trichlorethylen 33,862000
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 2,699000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 290,5
Paliva ze spalovacích procesů
hnědé uhlí prachové
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9.
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t
2.7. Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel
6.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu
6.11. Výroba chloru
6.12. Výroba kyseliny chlorovodíkové
6.15. Výroba kyseliny sírové
6.4. Výroba polyvinylchloridu