Informace o provozovně

Rok: 2016

Aktualizováno: 23.03.2019 11:57 SEČ


Základní údaje
Název: Tereos TTD, a.s. - cukrovar Dobrovice
NACE: 108100
Ulice, č.p./č.o.: Palackého náměstí 1
PSČ, Obec: 294 41 Dobrovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 0.529" sš 14° 57´ 49.496" vd
Adresní místo (ADM): 15501027
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 11,489
oxid siřičitý 4,949
oxidy dusíku 37,312
oxid uhelnatý 510,934
organické látky vyjádřené jako TOC 22,751
těkavé organické látky (VOC) 11,969
amoniak 0,001
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 141,0
Paliva ze spalovacích procesů
bioplyn
zemní plyn
Paliva pro technologie
koks
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v bodech 11.1. až 11.9.
2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den
5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší