Informace o provozovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 20.07.2019 12:57 SELČ


Základní údaje
Název: Tereos TTD, a.s. - cukrovar Dobrovice
NACE: 108100
Ulice, č.p./č.o.: Palackého náměstí 1
PSČ, Obec: 294 41 Dobrovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 0.529" sš 14° 57´ 49.496" vd
Adresní místo (ADM): 15501027
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 18,340
oxid siřičitý 3,980
oxidy dusíku 37,380
oxid uhelnatý 693,890
organické látky vyjádřené jako TOC 19,757
těkavé organické látky (VOC) 10,313
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 141,0
Paliva ze spalovacích procesů
bioplyn
zemní plyn
Paliva pro technologie
koks
zemní plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v bodech 11.1. až 11.9.
2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den
5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší