Informace o spalovnách za rok 2017

Grafický navigátor

Grafický navigátor vyžaduje JavaScript. V případě problémů použijte tabulku se seznamem.


Seznam zařízení pro tepelné zpracovávání odpadu

Název Poznámka:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Provozovna Pardubice Spalovna je dočasně mimo provoz od 30. 1. 2004, do konce roku 2017 nebyla zprovozněna..
AVE Kralupy s.r.o. - Spalovna průmyslových odpadů Změnou integrovaného povolení č.10 ze dne 5. 6. 2017 byla kapacita spalovny navýšena z původních 10 000 t/rok.
BDW LINE, spol. s r.o. - Spalovna Lysá nad Labem Zařízení spalovny bylo po odstávce (od roku 2006) zprovozněno dne 30. 11. 2012. Provoz probíhal většinou na zemní plyn, spalování odpadu bylo zatím spuštěno jen pro testování filtrů. Od 13. 5. 2013 je odstavena z ekonomických důvodů (nedostatek nebezpečného odpadu). Do konce roku 2017 nebyl provoz obnoven.
BOTAS a.s. - Výrobní závod a provozní ředitelství Spalovna je od roku 1995 mimo provoz.
Cement Hranice, akciová společnost Spoluspalování - emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
CEMEX Czech Republic‚ s.r.o. - Závod Prachovice Spoluspalování - emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Od 1. 5. 2018 došlo ke změně provozovatele (v roce 2017 CEMEX Cement‚ k.s., IČO: 15052320).
Českomoravský cement, a.s. - Závod Mokrá Spoluspalování - emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotačních pecích, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Dlouhodobě je provozována pouze rotační pec RPS 2, která postačuje k pokrytí poptávky produkce slínku vzhledem k její intenzifikaci, poklesu poptávky po slínku a vybudování sila na slínek. Rotační cementářská pec RPS 1 je uváděna do provozu v případě potřeby, tj. při zvýšení poptávky po slínku, delším odstavení RPS 2 atd.
Českomoravský cement, a.s. - Závod Radotín Spoluspalování - emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotačních pecích, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Průběžné využívání odpadů probíhá v závislosti na potřebě paliva v cementárně od dubna 2015 obvykle jeden den v týdnu.
DESTRA Co., spol. s r.o. - SPAPRO - spalovna průmyslového odpadu Spalovna k 31. 5. 2009 ukončila provoz na dobu neurčitou v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí . Dokumentace k rekonstrukci proběhla schvalovacím procesem - EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí). Do konce roku 2017 nebyla zprovozněna.
DEZA, a.s. - Spalovna
E K O T E R M E X, a.s. - Spalovna nebezpečných a průmyslových odpadů Linka č. 2 (muflová pec MP 150) není od roku 2009 v provozu.
Envir s.r.o. - Spalovna NO Brtnice Na základě písemného oznámení provozovatele je od 2. 3. 2015 pozastaveno spalování odpadu z důvodu odpojení spalovny od dodávek elektrické energie, do konce roku 2017 nebylo zahájeno. Od 1. 1. 2018 došlo ke změně adresy provozovatele (dříve Huťská 1379).
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Spalovna NO, kotelna + kotel CERTUS Původní spalovna s kapacitou 1 000 t/rok byla od 15. 4. 2016 mimo provoz. Veškerý odpad určený ke spálení přebírala společnost FCC Česká republika, s.r.o. (IČO: 45809712), provozovna Lodín, Nechanice. Provozovatel provedl výměnu spalovací pece. Dne 23. 12. 2016 bylo na ČIŽP doručeno rozhodnutí KÚ ze dne 21. 12., kterým byl povolen provoz spalovny po výměně spalovací pece a schválen provozní řád. Provoz nové spalovací pece s kapacitou 1 900 t/rok byl zahájen v únoru 2017.
Fakultní nemocnice Plzeň - Plynová kotelna Lochotín Spalovna byla odstavena ke dni 31. 1. 2002. Byla odpojena od přívodu energií a nebyla už provozována, protože by nesplnila technické podmínky provozu. V roce 2016 byla provedena kompletní demontáž a likvidace celé technologie včetně komínu.
Fakultní nemocnice v Motole
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
CHS Epi, a.s. Spaluje pouze vlastní odpady.
Lafarge Cement, a.s. Spoluspalování - emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
Marius Pedersen a.s. - Spalovna Těchonín Spalovna je v majetku společnosti Armádní Servisní, příspěvková organizace, provozovatelem je Marius Pedersen a.s. Dne 10. 12. 2013 byla odstavena z provozu do doby, než bude instalováno zařízení k omezení emisí NOx, do konce roku 2017 nebyla zprovozněna.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
NELI servis, s.r.o. - Kotelna a spalovna Dne 9. 12. 2016 bylo oznámeno ukončení provozu, spalovací pec už nadále provozována nebude.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Spalovna NO a plynová kotelna Pardubice
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje - Kotelna a spalovna
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace - Kotelna a spalovna
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Spalovací zařízení spalující plynná paliva, Spalovna nemocničního odpadu
Plzeňská teplárenská, a.s. - Centrální zdroj tepla Změnou integrovaného povolení ze dne 12. 4. 2017 byla povolena spalovací zkouška (spoluspalování odpadních kalů z ČOV Plzeň spolu s hnědým uhlím nebo biomasou).
Plzeňská teplárenská, a.s. - ZEVO Plzeň Stavba nového zařízení pro energetické využití komunálního odpadu byla dokončena v prosinci 2015. Od 12. 8. 2016 je ve zkušebním provozu, který měl trvat do 12. 8. 2018. Změnou integrovaného povolení ze dne 17. 7. 2018 byl prodloužen do 30. 12. 2019.
Pražské služby, a.s. - Závod 14, Zařízení na energetické využití odpadu Malešice
Purum s.r.o. - Spalovna odpadů
RUMPOLD s.r.o. - Spalovna Jihlava
RUMPOLD s.r.o. - Spalovna Strakonice
SAKO Brno, a.s. - divize 3 ZEVO
SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. - Spalovna nebezpečných odpadů
SPORTEN, a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s. - Divize Čechy, provoz spalovna průmyslových odpadů Trmice
SUEZ Využití zdrojů a.s. - Divize SEVER, spalovna NO Ostrava Změnou integrovaného povolení č.13 ze dne 24. 11. 2016 byla kapacita spalovny navýšena z původních 21 200 t/rok.
SUEZ Využití zdrojů a.s. - Spalovna NO Zlín
SUEZ Využití zdrojů a.s. - Spalovna Plzeň
TERMIZO a.s. - Spalovna komunálních odpadů
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Kotelna nemocnice a spalovna NO
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - divize Jihlava - ČOV Jihlava Dne 3. 5. 2013 bylo zařízení spalovny z provozních důvodů odstaveno, nebylo uvedeno do provozu ani do konce roku 2017.
ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost Spalovna je mimo provoz od roku 2004. Dne 11. 1. 2011 bylo provedeno prokazatelné odpojení od elektrické instalace, v roce 2015 byl zdroj zrušen.