Evidence povolení ke spalování a spoluspalování odpadu

Aktualizováno: 23.3.2020Na této stránce jsou zveřejňována povolení k provozu spaloven. Stránka je průběžně aktualizována na základě informací krajských úřadů.

Seznam povolení je ke stažení zde (ve formátu MS Word).

Rozhodnutí o povolení k provozu spaloven odpadu jsou od 1. 1. 2003 vydávána krajskými úřady na základě správního řízení. Do 1. 9. 2012 se jednalo o povolení podle § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Od 1. 9. 2012 se povolování nových zdrojů řídí § 11 a 12 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterým se zrušuje zákon č. 86/2002 Sb.


Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší

§ 11
(2) Krajský úřad vydává
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen „povolení provozu“).

§ 12
(4) Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje, kterými jsou
i) v případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu a určení kategorií odpadu, které lze spalovat, specifikaci minimálních a maximálních hmotnostních toků nebezpečných odpadů, jejich minimální a maximální spalné teplo a jejich maximální obsah znečišťujících látek v nebezpečných odpadech, zejména polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů,

(7) Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního zdroje. Má-li být ve stacionárním zdroji tepelně zpracován odpad, lze povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a krajský úřad toto povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu ministerstvu na vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení provozu jako součást informačního systému kvality ovzduší podle § 7.


Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. (Vyjmenované stacionární zdroje)
2.1. Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách


Kontaktní osoba:
Ing. Ilona Dvořáková
e-mail: ilona.dvorakova@chmi.cz