Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2016 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 15.12.2017 12:10 SEČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších změnách souvisejících s ohlašováním agendy ovzduší a aktualitách na www.ispop.cz.

15.12. 2017: Omlouváme se, ale v současnosti není funkční e-mailová adresa emise@chmi.cz. Prosím pro komunikaci používejte až do odvolání následující adresu spe-helpline@chmi.cz. Děkujeme Vám za pochopení.
18.7. 2017: Návrh novely vyhlášky č. 415/2012 Sb., kterou připravuje MŽP, je dostupný zde. Pro ohlašování SPE za rok 2017 je již připraven text přechodného ustanovení: Údaje souhrnné provozní evidence za rok 2017 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy.
5. 6. 2017: Od 2.6. 2017 po dobu několika následujících dní budou z našeho systému ISKO generovány e-maily s chybovými protokoly, rozesílanými z mailové adresy caqr@pr-provoz.chmi.cz. Rozeslány budou výsledky testování více než 17 tis. podaných hlášení souhrnné provozní evidence F_OVZ_SPE za rok 2016 podle stavu k 24.4. 2017. Rozesílaných výsledků testů kontrolujících chybějící, chybné nebo neočekávané údaje je více než 3500 a týkají se více než 2000 provozoven.
Podrobnosti k některým testům naleznete kliknutím zde nebo na internetové adrese:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_kont_cz.html
Veškeré dotazy k rozesílání zpráv s chybovými protokoly směřujte na e-mail spe-helpline@chmi.cz, stejně tak jako doplňující informace, které mohou v příštích letech omezit počet generovaných e-mailů. Předem děkujeme za spolupráci při opravách hlášení nebo naopak při vysvětlení výjimek z plnění některých standardních náležitostí hlášení SPE.
14. 3. 2017: Nová verze doporučovaného souboru MS Excel k výpočtu poplatku s uplatněním nevyměření podle § 15, odst. 6 ke stažení zde.

24. 2. 2017: Nová verze F_OVZ_SPE pro správné vyplnění listu 3 ke zdroji zařazenému pod kódem 11.b.
- Dne 24. 2. byla nasazena opravená verze formuláře F_OVZ_SPE, odstraňující problém při vyplnění množství výrobku v položce 12a - jiný výrobek. Pokud již máte část staženého formuláře pro ohlášení SPE za rok 2016 vyplněnou, lze provést export XML z PDF souboru a jeho uložení. Tento XML soubor lze potom načíst při opětovném stažení formuláře F_OVZ_SPE z účtu ohlašovatele pomocí volby “Předvyplnit daty z externího souboru”. Všechny již vložené údaje za rok 2016 tak zůstanou zachovány.
18.1. 2017: Oprava kontrolního součtu přílohy Poplatkového přiznání (F_OVZ_POPL)
- V záložce Poplatky je k dispozici opravená verze doporučené přílohy k formuláři F_OVZ_POPL. Soubor ve formátu MS Excel s opravou sazby poplatku za NOx v kontrolním součtu na ř. 16 v listu Celkový poplatek si lze stáhnout zde.
2. 1. 2017: Významné změny týkající se ohlašovacího období 2017.
- Od 1.9. 2016 byla upravena autorizace podaných hlášení. Další podrobnosti naleznete zde.
- Od 1.1. 2017 vstoupil v účinnost odst. 6 § 15 zákona č. 201/2012 Sb. týkající se možnosti nevyměření poplatků za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde.
- Od 1.1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2016 ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE až za rok 2017.
- ČHMÚ bude provádět obdobně jako v minulých letech kontrolu ohlášených údajů SPE. Hlášení SPE provozoven, u kterých jsou každoročně zjišťovány chyby nebo nevyplněné údaje, budou předána ČIŽP.
2. 1. 2017: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).
Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). V položkách 2 a 4 v bodě 1.3 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. použije provozovatel v souladu s kódy uvedenými ve Věstníku MŽP příslušné označení zdroje.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.
2. 1. 2017: Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_POPL

Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. Povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace o podání uvedených hlášení poskytuje Mgr. Lenka Horáčková z odboru ochrany ovzduší MŽP na telefonní lince 267 122 490.