Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2015 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 27.5.2016 12:00 SELČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších aktualitách na www.ispop.cz.
25. 5. 2016: Doplnění kódu adresního místa: U vybraných provozoven ovzduší, jejichž adresní údaje se shodovaly s údaji RÚIAN, byly dne 25.5. 2016 automaticky doplněny příslušné kódy adresních míst. Tím došlo k úpravě adresních údajů provozoven ovzduší na účtech ohlašovatelů. Doporučujeme provedení kontroly umístění adresy provozovny rozkliknutím kódu adresního místa a následně i mapového náhledu. Součástí kontroly adresního místa by měla být také kontrola shody územně technické jednotky (ÚTJ). Pokud bude ze strany provozovatele zjištěna nějaká nesrovnalost, lze provést výběr správného adresního místa a ÚTJ v záložce: Můj účet- Provozovny ovzduší – Správa provozoven – sloupec AKCE - Detail provozovny.
15. 3. 2016: Výzva k doplnění kódů adresního místa provozoven Ovzduší: Postup k doplnění naleznete zde. Doplnění nelze provést u provozoven, které nemají č.popisné (instrukce uvedená na str. 1 a 5 Postupu). Seznam provozoven, u kterých je požadováno doplnění kódů adresního místa (pokud existuje) je uveden zde. Pokud již bylo hlášení za rok 2015 podáno a při doplnění kódu adresního místa nebyla provedena změna kódu Územně technické jednotky, opravené hlášení za rok 2015 se nepodává!
11. 1. 2016: Možnost podání zjednodušeného ohlášení. Seznam provozoven, u kterých nebylo podáno zjednodušené ohlášení SPE za rok 2014 a podle vyplněných údajů splňují podmínky dané legislativou naleznete zde.
11. 1. 2016: Významné změny týkající se ohlašovacího období 2016.
- Sloučení uživatelských účtů - Přehled IČO, u kterých došlo ke sloučení anonymních uživatelských účtů.
- Změna adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší - Seznam provozoven, u nichž byla provedena zmíněná úprava.
11. 1. 2016: V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 87/2014 Sb.) je provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinen vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
11. 1. 2016: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).
Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). V položkách 2 a 4 v bodě 1.3 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. použije provozovatel v souladu s kódy uvedenými ve Věstníku MŽP příslušný kód pro označení zdroje.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/PRIKLAD16_recyklace.pdf
11. 1. 2016: Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete v záložce Příklady.
Údaje souhrnné provozní evidence se NEOHLAŠUJÍ za stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 tohoto zákona („Nevyjmenované zdroje“).


Hlášení F_OVZ_POPL

Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 87/2014 Sb.) se povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace o podání uvedených hlášení poskytuje Mgr. Lenka Horáčková z odboru ochrany ovzduší MŽP na telefonní lince 267 122 490.