Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2014 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 25.2.2015 9:10 SEČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších aktualitách na www.ispop.cz.
25. 2. 2015: Rozesílání upozornění na možné chyby v ohlašování za rok 2013. V hlášeních SPE za rok 2013 byly zjištěny některé nesprávné údaje. Testy, prováděné jako součást zpracování údajů SPE pro databázi REZZO v ČHMÚ, generují chybové hlášky, upozorňující ohlašovatele na možné nedostatky hlášení. Oprava údajů za rok 2013 již není vyžadována. Je ale důležité provést nápravu při ohlášení údajů za rok 2014!
6. 2. 2015: Opravy funkcí F_OVZ_SPE uvedené v aktualitách níže byly provedeny.
29. 1. 2015: Chybné nastavení položky Druh výrobku u zdrojů Výroba oceli. Byla zjištěna chyba u nastavení zobrazení číselníku Druh výrobku pro zdroje zařazené kódem podle přílohy č. 2 zákona 4.3.4. Elektrické obloukové pece a 4.3.6. Elektrické indukční pece... na listu 3. V současné verzi lze zadat druh výrobku pouze v textovém poli položky 12a. Doporučujeme zadat druh výrobku ve tvaru 203 Ocel (t/rok) a v položce 13 uvést příslušné množství, nebo počkat s ohlášením do doby opravy formuláře (cca do týdne).
15. 1. 2015: Chybné nastavení položky Druh výrobku u zdroje Obalovny živičných směsí. Byla zjištěna chyba u nastavení zobrazení číselníku Druh výrobku pro zdroj zařazený kódem podle přílohy č. 2 zákona 5.14.b. Obalovny živičných směsí... na listu 3. V současné verzi lze zadat druh výrobku pouze v textovém poli položky 12a. Doporučujeme zadat druh výrobku ve tvaru 303 Obalované živičné směsi (t/rok) a v položce 13 uvést příslušné množství. Oprava formuláře bude provedena koncem ledna.
12. 1. 2015: Možnost podání zjednodušeného ohlášení. Seznam provozoven, u kterých nebylo podáno zjednodušené ohlášení SPE za rok 2013 a podle vyplněných údajů splňují podmínky dané legislativou naleznete zde.
12. 1. 2015: Chybné informativní kontroly F_OVZ_SPE. Byly zjištěny drobné chyby při provádění ON_LINE kontroly ohlášených údajů F_OVZ_SPE. Jedná se o informativní hlášku nezabraňující podání hlášení kontrolující soulad vyplnění zařazení zdroje podle přílohy č. 2 a názvu zdroje u kódu 4.12. a dále u kontroly vyplnění spotřeby rozouštědel u zdroje zařazeného pod kódem 9.11. Nanášení práškových plastů. Obě chyby validace budou opraveny koncem ledna.
5. 1. 2015: V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 87/2014 Sb.) je provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinen vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
5. 1. 2015: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).
Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). V položkách 2 a 4 v bodě 1.3 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. použije provozovatel v souladu s kódy uvedenými ve Věstníku MŽP příslušný kód pro označení zdroje.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/PRIKLAD16_recyklace.pdf
5. 1. 2015: Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete v záložce Příklady.
Údaje souhrnné provozní evidence se NEOHLAŠUJÍ za stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 tohoto zákona („Nevyjmenované zdroje“).


Hlášení F_OVZ_POPL

Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 87/2014 Sb.) se povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace o podání uvedených hlášení poskytuje Mgr. Jana Mašíčková z odboru ochrany ovzduší MŽP na telefonní lince 267 122 390.