Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2013 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 3.6.2014 12:00 SELČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších aktualitách na www.ispop.cz.
26. 5. 2014: V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 87/2014 Sb.) je provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinen ohlásit údaje souhrnné provozní evidence za rok 2013 prostřednictvím ISPOP do 30. června 2014.
5. 3. 2014: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP č. 1_2014 sděluje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).
Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy).
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/PRIKLAD16_recyklace.pdf

Upozornění na chyby formuláře F_OVZ_SPE
Všechny chyby, které popisuje následující text, jsou již odstraněny!
Při validaci formuláře F_OVZ_SPE se v případě vyplnění množství emisí TOC – organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) na listu 3 Údaje souhrnné provozní evidence jiných stacionárních zdrojů může objevit následující chybová hláška: U komínu (výduchu) číslo 101 je uvedena emise látky "TOC", která však není uvedena u zdroje číslo 101, který je zaústěn do toho komínu. Chyba ve validaci byla zjištěna rovněž u některých kódů jednotky MVE na listu 5. Jednalo se o chyby validace formuláře. Děkujeme za pochopení.


Změny v ohlašování údajů za rok 2013

V souvislosti se změnami právní úpravy dochází k rozdělení původního hlášení F_OVZ_SPOJ na dvě samostatná hlášení – formulář pro poplatkové přiznání F_OVZ_POPL a formulář pro souhrnnou provozní evidenci F_OVZ_SPE. Povinnosti se vztahují výhradně na zdroje, vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V pochybnostech, zda provozovatel provozuje takový zdroj, lze u vybraných případů využít informace uvedené ve Věstníku MŽP č. 7/2013 a na internetových stránkách MŽP - záložka Ochrana ovzduší -> Legislativa a metodické pokyny (Metodické pokyny, Stanoviska).


Hlášení F_OVZ_POPL

Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete na letos v nové záložce Poplatky. Pro ohlašování zůstávají v platnosti pravidla uvedená v § 15 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Znamená to, že povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 5 000 Kč a více. Platební výměr vydá krajský úřad provozovnám, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete v záložce Příklady.

Údaje souhrnné provozní evidence se NEOHLAŠUJÍ za stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 tohoto zákona („Nevyjmenované zdroje“).