Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2012 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 21.5.2013 8:15 SELČISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Obecné informace pro ohlašování prostřednictvím ISPOP naleznete na internetových stránkách www.ispop.cz.
Základní informace k ohlašování agendy ovzduší_jsou uvedeny v jednoduchém rozcestníku, v němž lze nalézt odpověď na tyto otázky: KDO je povinen ohlašovat SPE a poplatky, KOMU má být jako ověřovateli hlášení adresováno, JAK postupovat v případě změny provozovatele nebo v případě ohlášení zcela nových provozoven.
Pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků za rok 2012 nedochází k na straně ohlašovatele k významným změnám proti předchozímu roku. Pro ohlašování bude nezbytné využití přístupu do ISPOP prostřednictvím účtu ohlašovatele. Přístup na účet ohlašovatele je proto základním předpokladem pro úspěšné ohlášení údajů za rok 2012.
I v průběhu r. 2013 bude možné podat doplněné hlášení nebo napravit chyby, které se vyskytovaly v zaslaných hlášeních za roky 2011, popř. 2010.


Aktuálně z www.ispop.cz

V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších aktualitách na www.ispop.cz.

17. 5. 2013: V platnost vešla druhá verze Provozního řádu ISPOP. Provozní řád byl aktualizován s ohledem na napojení systému ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). Aktuální znění lze nalézt v dubnovém čísle Věstníku MŽP.

27. 3. 2013: Chybné vygenerování validační hlášky nezabraňující podání hlášení (“Došlo k neočekávané chybě při validaci dat hlášení”) je již opraveno.

18. 3. 2013: Pokud je ohlašovatel informován mailem ISPOP o „Postoupení hlášení pro nepříslušnost“, nejedná se o chybné podání hlášení, ale o nezbytný administrativní úkon při podání poplatkového přiznání za rok 2012 navazující na změnu kompetencí při správě poplatku podle § 15, odst. (8) nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Krajský úřad, jemuž je hlášení postoupeno z úřadu ORP, provede jeho zpracování standardním způsobem (vydá platební výměr nebo stanovisko). Další informace k průběhu zpracování doručeného hlášení naleznete v dokumentu Postup zpracování doručeného hlášení na stránce Návody.

21. 1. 2013: Rozšíření možností při stahování formuláře o položku Předvyplnit daty z posledního autorizovaného hlášení za rok 2011 (pouze stálé údaje) viz str. 3 v dokumentu Postup stažení formuláře a zpracování hlášení na stránce Návody.

14. 1. 2013: Doplnění názvu zdrojů pro F_OVZ_SPOJ
V záložce Datové standardy na webových stránkách ISPOP byl zveřejněn aktualizováný číselník pro vyplnění položky Název zdroje na listu 3 formuláře F_OVZ_SPOJ, ve kterém bylo doplněno deset nových názvů zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jedná se o názvy ostatních zdrojů, které nebyly doposud uvedeny v číselníku pro rok 2011 ani v novelizovaném seznamu zdrojů uvedeném v nařízení vlády č. 294/2011 Sb. Aktuální číselník byl implementován do PDF formuláře, který je k dispozici registrovaným uživatelům v jejich účtech.


Dne 1.9. 2012 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.. Pro oznamování poplatků souvisejících s doúčtováním roku 2012 je v platnosti přechodné ustanovení v § 41, odst. 13, podle nějž výpočet poplatků proběhne ze strany provozovatelů zdrojů podle náležitostí uvedených v § 19 zákona 86/2002 Sb. Znamená to tedy, že formulář F_OVZ_SPOJ, který bude k dispozici opět výhradně po přihlášení do účtu ISPOP, bude v oddílech týkajících se poplatků beze změn. Ohlašovatel bude rovněž vybírat správce poplatku (příslušný krajský úřad nebo úřad ORP) podle kritérií, platných podle § 19 zákona 86/2002 Sb.

Nová emisní vyhláška č. 415/2012 Sb. nabyla účinnosti 1. prosince 2012. Přechodné ustanovení k ohlašování souhrnné provozní evidence (§ 28, odst. 4) uvádí, že „Údaje souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 se ohlašují poprvé za rok 2013. Údaje souhrnné provozní evidence za rok 2012 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy, a to do 31. března 2013“.
Znamená to tedy, že hlášení SPE prostřednictvím ISPOP se provede podle náležitostí uvedených v příloze č. 7 vyhlášky č. 205/2009 Sb. , tj. prakticky shodně jako za rok 2011.

V samotné aplikaci ISPOP zahrnující správu účtu, přístup k formulářům a podaným hlášením nedošlo k významným změnám, s výjimkou harmonizace s tzv. ZÁKLADNÍMI REGISTRY ( viz www.szrcr.cz ).

Podrobnější informace k ohlašování naleznete v průběžně aktualizovaných položkách menu v záhlaví této stránky.

V časopisu Ochrana ovzduší (číslo 03/2012) byl publikován článek s názvem Nová epocha inventarizace emisí na počátku desetiletí, zabývající se zpracováním a využíváním údajů SPE ve více než třicetileté historii. Vedle emisí za rok 2010 přináší příspěvek některé zajímavé pohledy na údaje evidované v nové emisní databázi (EDA).