Emisní bilance České republiky 2015

Úvod

Emisní bilance za rok 2015 je prezentována ve struktuře stacionárních zdrojů, navazující na Přílohu č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné provozní evidence (SPE), která je základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2, byl proveden podle náležitostí přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jednotlivě sledované stacionární zdroje REZZO 1 a 2 jsou poprvé rozděleny v návaznosti na úvodní text přílohy č. 11 na zdroje, pro něž platí povinnost úplného ohlášení SPE (REZZO 1), a zdroje využívající zjednodušené ohlášení (REZZO 2 – plynové a olejové kotelny do 5 MW příkonu a čerpací stanice).

Skupina hromadně sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 3 zahrnuje modelově vypočítávané emise z lokálního vytápění domácností, emise VOC z plošného použití rozpouštědel a ze skládek odpadů, emise TZL a NH3 z chovů hospodářských zvířat, emise NH3 z aplikace minerálních hnojiv, emise TZL z polních prací, ze stavebních činností, skládek odpadů a těžby uhlí. Od roku 2015 jsou součástí emisí vykazovaných na úrovni krajů rovněž emise přemisťujících se vyjmenovaných zdrojů, ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Jedná se např. o zařízení na recyklaci stavebních odpadů a asfaltových směsí, štěpkovače dřeva, dieselagregáty pro lokální zajištění elektrické energie, apod.

Bilance mobilních zdrojů zahrnuje emise ze silniční dopravy (včetně emisí TZL z otěrů a emisí VOC z odparů palivového systému benzínových vozidel), železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.). Výpočet emisí z dopravy zajišťuje dle vlastní metodiky CDV Brno. Používaný modelový výpočet využívá podkladů dopravních statistik, údajů o prodeji pohonných hmot, o skladbě vozového parku a odhadech ročních proběhů jednotlivých kategorií vozidel. Emise jsou stanoveny pomocí vypočítaného podílu na spotřebě pohonných hmot jednotlivých kategorií vozidel a příslušných emisních faktorů. V souladu s metodikou pro stanovení emisí v rámci směrnice o emisních stropech jsou z provozu letadel zahrnuty pouze emise vnitrostátní a mezinárodní dopravy ze vzletové a přistávací fáze (tzv. LTO cyklus) a emise letové fáze a emise letadel pouze přelétávajících území ČR do této bilance zahrnuty nejsou.

Z podkladů energetické bilance zajišťované ČSÚ je pro výpočet emisí nesilničních zdrojů prováděn odhad spotřeby nafty zemědělských a lesních strojů (ve spolupráci s VÚZT Praha) a spotřeby nafty a benzínu pro další specifické skupiny mobilních zdrojů.

Přímé datové vstupy bilance emisí znečišťujících látek

Údaje bodově sledovaných zdrojů za rok 2015 byly v plném rozsahu získány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Provozovatelé ohlašovali údaje za rok 2015 ve struktuře dané přílohou č. 11 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Pro podání hlášení podle datového standardu vyhlášeného k 30. 9. 2015 byl k dispozici formulář F_OVZ_SPE, jehož součástí byly také validační kontroly, zaměřené zejména na úplnost a logickou správnost hlášení viz http://www.ispop.cz. Za rok 2015 bylo zpracováno hlášení za cca 17 780 provozoven.

Souhrnné výsledky

Emisní bilance za rok 2015 byla zpracována pro všechny kategorie zdrojů z aktuálních dostupných podkladů a odpovídá požadavkům na mezinárodní inventarizace emisí. Celkové emise za ČR odpovídající stavu zjištěnému cca k srpnu 2016 jsou uvedeny v ročence Znečištění ovzduší na území České republiky a ve Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2015. Tato emisní bilance prezentuje stav podaných a zpracovaných hlášení souhrnné provozní evidence k 15. 2. 2017.