Tabelární přehled 2005


Grafický navigátor - imiseGrafický navigátor - imise

Grafický navigátor - srážky a atmosférická depoziceGrafický navigátor - srážky

složka Souhrnný tabelární přehled

Odkaz na PDF dokument Předmluva
Odkaz na PDF dokument Seznam zkratek a vysvětlivky
Odkaz na PDF dokument 1. Komentář k souhrnnému ročnímu tabelárnímu přehledu
            1.1 Přehled metod měření
            1.2 Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
            1.3 Popis obsahu tabulek
            1.4 Zajištění kvality dat
     2. Přehled měřicích sítí České republiky
Odkaz na PDF dokument 2.1 Statistický přehled
Odkaz na PDF dokument 2.2 Přehled stanic a metod měření kvality ovzduší registrovaných v IIS-ISKO
Odkaz na PDF dokument       Sítě měřicích míst - 2005
Odkaz na PDF dokument 2.3 Staniční sítě chemického složení srážek a atmosférické depozice
     3. Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených nařízením vlády č. 350/2002 Sb.
    a maximálních hodnot na stanicích ČR v roce 2005
Odkaz na PDF dokument 3.1. Přehled stanic s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi - ochrana zdraví
Odkaz na PDF dokument 3.2. Přehled stanic s nejvyššími 24hodinovými koncentracemi - ochrana zdraví
Odkaz na PDF dokument 3.3. Přehled stanic s nejvyššími hodinovými koncentracemi - ochrana zdraví
Odkaz na PDF dokument 3.4. Přehled stanic s nejvyššími 8hodinovými koncentracemi CO - ochrana zdraví
Odkaz na PDF dokument 3.5. Přehled stanic s nejvyššími 8hodinovými koncentracemi O3 - ochrana zdraví
Odkaz na PDF dokument 3.6. Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi SO2 - ochrana ekosystémů a vegetace - A
Odkaz na PDF dokument 3.7. Přehled stanic s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi SO2 - ochrana ekosystémů a vegetace - B
Odkaz na PDF dokument 3.8. Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi NOx - ochrana ekosystémů a vegetace - A
Odkaz na PDF dokument 3.9. Přehled stanic s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi NOx - ochrana ekosystémů a vegetace - B
Odkaz na PDF dokument 3.10. Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími hodnotami AOT40 - ochrana ekosystémů a vegetace - A
Odkaz na PDF dokument 3.11. Přehled stanic s nejvyššími hodnotami AOT40 - ochrana ekosystémů a vegetace - B
Odkaz na PDF dokument 3.12. Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími zimními průměrnými koncentracemi SO2 - ochrana ekosystémů a vegetace - A
Odkaz na PDF dokument 3.13. Přehled stanic s nejvyššími zimními průměrnými koncentracemi SO2 - ochrana ekosystémů a vegetace - B
Odkaz na XHTML dokument 4. Oxid siřičitý, SO2 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 5. PM10 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 6. Oxid dusičitý, NO2 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 7. Oxidy dusíky, NOx venkovské stanice -hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 8. Oxid uhelnatý, CO - 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 9. Benzen, BZN - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 10. Ozon, O3 - 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 11. Těžké kovy - měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky: As, Cd, Hg, Ni, Pb
Odkaz na XHTML dokument 12. Benzo(a)pyren, BaP - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 13. Amoniak, NH3 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 14. Suspendované částice SPM - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 15. PM2,5 - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 16. Oxidy dusíku, NOx - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 17. Oxid dusnatý, NO - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 18. Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích
Odkaz na XHTML dokument 19. Suma dusičnanových iontů, SNO3 - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 20. Suma amonných iontů, SNH4 - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 21. Sirovodík, H2S - měsíční a roční imisní charakteristiky
Odkaz na XHTML dokument 22. Sírany částice, SO4 - měsíční a roční imisní charakteriskity
Odkaz na XHTML dokument 23. Skupina aromatických uhlovodíků, BTX - měsíční a roční imisní charakteristiky: EBZN, MXY, MPXY, OXY, PXY, TLN
Odkaz na XHTML dokument 24. Těkavé organické látky, VOC – průměrné měsíční koncentrace
Odkaz na XHTML dokument 25. Persistentní organické látky, POPs – průměrné měsíční koncentrace
Odkaz na XHTML dokument 26. Atmosférické srážky - měsíční údaje; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 27. Atmosférické srážky - týdenní údaje; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 28. Atmosférické srážky - nepravidelné údaje; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 29. Atmosférické srážky - Roční mokrá depozice
Odkaz na XHTML dokument 30. Atmosférické srážky - Roční průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
Odkaz na XHTML dokument 31. Atmosférické srážky - měsíční analýza týdenních údajů; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 32. Atmosférické srážky - denní údaje; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 33. Atmosférické srážky POPs-PAH - denní údaje; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 34. Atmosférické srážky POPs-PCB - denní údaje; rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
Odkaz na XHTML dokument 35. Seznam lokalit - imise
Odkaz na XHTML dokument 36. Seznam lokalit - srážky

složka Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích


Odkaz na XHTML dokument SO2 – oxid siřičitý
Odkaz na XHTML dokument PM10 – suspendované částice frakce PM10
Odkaz na XHTML dokument PM2,5 – jemné suspendované částice frakce PM2,5
Odkaz na XHTML dokument NOx – oxidy dusíku
Odkaz na XHTML dokument NO – oxid dusnatý
Odkaz na XHTML dokument NO2 – oxid dusičitý
Odkaz na XHTML dokument CO – oxid uhelnatý
Odkaz na XHTML dokument O3 – ozon
Odkaz na XHTML dokument SPM – prašný aerosol
Odkaz na XHTML dokument BZN – benzen
Odkaz na XHTML dokument SNO3 – suma dusičnanových iontů
Odkaz na XHTML dokument SNH4 – suma amonných iontů
Odkaz na XHTML dokument H2S – sirovodík
Odkaz na XHTML dokument SO4 – sírany částice
Odkaz na XHTML dokument EBZN – etylbenzen
Odkaz na XHTML dokument MXY – m-xylen
Odkaz na XHTML dokument OXY – o-xylen
Odkaz na XHTML dokument PXY – p-xylen
Odkaz na XHTML dokument MPXY – m,p-xylen
Odkaz na XHTML dokument TLN – toluen