Tabelární přehled 2003


Grafický navigátor - imiseGrafický navigátor - imise

Grafický navigátor - srážkyGrafický navigátor - srážky

Souhrnný tabelární přehled

* Předmluva
* Seznam zkratek a vysvětlivky
* 1. Komentář k souhrnnému ročnímu tabelárnímu přehledu
            1.1 Přehled metod měření
            1.2 Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
            1.3 Popis obsahu tabulek
            1.4 Zajištění kvality dat
     2. Přehled měřicích sítí České republiky
* 2.1 Statistický přehled
* 2.2 Přehled stanic a metod měření kvality ovzduší registrovaných v IIS-ISKO
* 2.3 Staniční sítě chemického složení srážek a atmosférické depozice
     3. Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených nařízením vlády č. 350/2002 Sb.
    a maximálních hodnot na stanicích ČR v roce 2003
* 3.1 Přehled stanic s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi - Ochrana zdraví
* 3.2 Přehled stanic s nejvyššími 24hodinovými koncentracemi - Ochrana zdraví
* 3.3 Přehled stanic s nejvyššími hodinovými koncentracemi - Ochrana zdraví
* 3.4 Přehled stanic s nejvyššími denními 8hodinovými klouzavými průměrnými koncentracemi - Ochrana zdraví
* 3.5 Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi - Ochrana ekosystémů a vegetace -A
* 3.6 Přehled stanic s nejvyššími ročními průměrnými koncentracemi - Ochrana ekosystémů a vegetace - B
* 3.7 Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími hodnotami AOT40 - Ochrana ekosystémů a vegetace - A
* 3.8 Přehled stanic s nejvyššími hodnotami AOT40 - Ochrana ekosystémů a vegetace - B
* 3.9 Přehled stanic v EKO zónách s nejvyššími zimními průměrnými koncentracemi - Ochrana ekosystémů a vegetace - A
* 3.10 Přehled stanic s nejvyššími zimními průměrnými koncentracemi - Ochrana ekosystémů a vegetace - B

* 4. Oxid siřičitý SO2 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 5. PM10 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 6. Oxid dusičitý NO2 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 7. Oxidy dusíku NOx venkovské stanice - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 8. Oxid uhelnatý CO - 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 9. Benzen BZN - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 10. Ozon O3 - 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 11. Těžké kovy As-Sh, Cd-Sh, Hg-Sh, Ni-Sh, Pb-Sh
* 12. Benzo(a)pyren BaP - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 13. Amoniak NH3 - hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 14. Suspendované částice SPM - měsíční a roční imisní charakteristiky
* 15. PM2.5 -měsíční a roční imisní charakteristiky
* 16. Oxidy dusíku NOx - měsíční a roční imisní charakteristiky
* 17. Oxid dusnatý NO - měsíční a roční imisní charakteristiky
* 18. Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích
* 19. Suma dusičnanových iontů SNO3 - měsíční a roční imisní charakteristiky
* 20. Suma amonných iontů SNH4 -měsíční a roční imisní charakteristiky
* 21. Sirovodík H2S - měsíční a roční imisní charakteristiky
* 22. Skupina aromatických uhlovodíků - BTX - měsíční a roční imisní charakteristiky EBZN-Sh, MXY-Sh, OXY-Sh, PXY-Sh, TLN-Sh
* 23. Těkavé organické látky VOC
* 24. Persistentní organické látky POPs
* 25. Atmosférické srážky - měsíční údaje. Rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
* 26. Atmosférické srážky - týdenní údaje. Rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
* 27. Atmosférické srážky - nepravidelné údaje. Rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
* 28. Atmosférické srážky - Roční mokrá depozice
* 29. Atmosférické srážky - Roční průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
* 30. Atmosférické srážky - týdenní údaje přepočtené na měsíční. Rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
* 31. Atmosférické srážky - denní údaje. Rozdělení podle krajů a okresů, podle vlastníků lokalit
* 32. Seznam lokalit - imise
* 33. Seznam lokalit - srážky

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

* SO2-oxid siřičitý
* PM10-suspendované částice frakce PM10
* PM2,5-jemné suspendované částice frakce PM2,5
* NOx-oxidy dusíku
* NO-oxid dusnatý
* NO2-oxid dusičitý
* CO-oxid uhelnatý
* O3-ozon
* SPM-prašný aerosol
* BZN-benzen
* SNO3-suma dusičnanových iontů
* SNH4-suma amonných iontů
* H2S-sirovodík
* EBZN-etylbenzen
* MXY-m-xylen
* OXY-o-xylen
* PXY-p-xylen
* TLN-toluen

Get Acrobat Reader


zpět