TABELÁRNÍ ROČENKA 2002

* Grafický navigátor

Poznámky k tabelární ročence v HTML podobě

* FAQ

Souhrnný tabelární přehled

* Autoři
* Předmluva
* Seznam zkratek
* 1.1 Přehled metod měření imisí
* 1.2 Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
* 1.3 Popis obsahu tabulek
* 1.4 Zajištění kvality dat
* 2. Přehled imisních měřících sítí České republiky
* 3.1 Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených Nařízením vlády 350/2002 a max. hodnot na stanicích v ČR - ochrana zdraví
* 3.2 Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených Nařízením vlády 350/2002 a max. hodnot na stanicích v ČR - ochrana vegetace a ekosystémů
* 3.3 Souhrnné přehledy překročení limitů dle Opatření FVŽP/1991 na stanicích v ČR
* 3.4 Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených Nařízením vlády 350/2002 a max. hodnot na stanicích v ČR - členění po krajích
* 4. SO2-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 5. PM10-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 6. NO2-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 7. NOx-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 8. CO-Sh 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 9. BZN-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 10. O3-Sh 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 11. Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky - těžké kovy
* 12. BaP-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 13. NH3-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 14. SPM-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 15. NOx-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 16. NO-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 17. Těžké kovy v suspendovaných částicích
* 18. SNO3-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 19. SNH4-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 20. H2S-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 21. Skupina aromatických uhlovodíků - BTX
* 22. Těkavé organické látky (VOC)
* 23. Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)
* 24. Atmosférické srážky
* Seznam měřicích stanic kontroly ovzduší

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

* SO2-oxid siřičitý
* PM10-PM10
* NO2-oxid dusičitý
* CO-oxid uhelnatý
* BZN-benzen
* O3-ozon
* Hg-rtuť
* SPM-prašný aerosol
* NOx-oxidy dusíku
* NO-oxid dusnatý
* SNO3-suma dusičnanových iontů
* SNH4-suma amonných iontů
* H2S-sirovodík
* EBZN-etylbenzen
* MXY-m-xylen
* OXY-o-xylen
* PXY-p-xylen
* TLN-toluen