TABELÁRNÍ ROČENKA 2001

* Grafický navigátor

Poznámky k tabelární ročence v HTML podobě

* FAQ

Souhrnný tabelární přehled

* Autoři
* Předmluva
* Seznam zkratek
* 1.1 Přehled metod měření imisí
* 1.2 Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
* 1.3 Popis obsahu tabulek
* 1.4 Zajištění kvality dat
* 2. Přehled imisních měřících sítí České republiky
* 3.1 Souhrnné přehledy překročení platných imisních limitů a max. hodnot na stanicích v ČR
* 3.2 Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených návrhem Nařízení vlády ČR a max. hodnot na stanicích v ČR - ochrana zdraví
* 3.3 Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených návrhem Nařízení vlády ČR a max. hodnot na stanicích v ČR - ochrana vegetace a ekosystémů
* 3.4 Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených návrhem Nařízení vlády ČR a max. hodnot na stanicích v ČR - členění po krajích
* 4. SO2-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 5. SPM-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 6. PM10-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 7. Oxidy dusíku
* 8. NO2-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 9. NO-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 10. O3-Sh 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 11. CO-Sh 8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 12. Těžké kovy v prašném aerosolu
* 13. NO3-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 14. NH3-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 15. HNO3-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 16. NH4-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 17. H2S-Sh Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 19. Skupina aromatických uhlovodíků - BTX
* 20. Těkavé organické látky (VOC)
* 21. BaP-Sh Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
* 21. Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)
* 22. Chemické složení srážek a atmosférické depozice
* 23. Seznam měřicích stanic kontroly ovzduší

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

* SO2-oxid siřičitý
* SPM-prašný aerosol
* PM10-PM10
* NOx-oxidy dusíku
* NO2-oxid dusičitý
* NO-oxid dusnatý
* O3-ozon
* CO-oxid uhelnatý
* Hg-rtuť
* NO3-dusičnany - částice
* HNO3-kyselina dusičná
* NH4-amonné ionty - částice
* H2S-sirovodík
* NH3-amoniak
* BZN-benzen
* EBZN-etylbenzen
* MXY-m-xylen
* OXY-o-xylen
* PXY-p-xylen
* TLN-toluen