OBSAH ROČENKY 1998

* Grafický navigátor

Poznámky k tabelární ročence v HTML podobě

* FAQ

Souhrnný tabelární přehled

* Autoři
* Předmluva
* Seznam zkratek
* 1.1 Přehled metod měření imisí
* 1.2 Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
* 1.3 Popis obsahu tabulek
* 1.4 Zajištění kvality dat
* 2. Přehled imisních měřících sítí České republiky
* 3. Souhrnné přehledy překročení imisního limitu a max. hodnot na stanicích ČR
* 4. Sh-SO2 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 4.1 SO2 - Znázornění chodů základních imisních charakteristik
* 5. Sh-SPM Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 5.1 SPM - Znázornění chodů základních imisních charakteristik
* 6. Sh-PM10 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 7. Sh-NOx Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 7.1 NOx - Znázornění chodů základních imisních charakteristik
* 8. Sh-NO2 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 9. Sh-NO Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 10. Sh-O3 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 11. Sh-CO Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 12. Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v prašném aerosolu
* 13. Sh-NO3 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 14. Sh-SO4 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 15. Sh-HNO3 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 16. Sh-NH4 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 17. Sh-H2S Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 18. Sh-NH3 Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky
* 19. Skupina aromatických uhlovodíků - BTX
* 20. Průměrné měsíční koncentrace těkavých organických látek v imisích
* 21. Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)
* 22. Chemické složení srážek a atmosférické depozice
* 23. Seznam měřících stanic kontroly ovzduší