Tab. IV.4.1 Stanovení indexu kvality ovzduší na základě koncentrací znečišťujících látek

Index Kvalita ovzduší NO2
1h koncentrace
[µg.m-3]
O3
1h koncentrace
[µg.m-3]
PM10
1h koncentrace
[µg.m-3]
1 velmi dobrá 0–25 0–33 0–20
2 dobrá > 25–50 > 33–65 > 20–40
3 uspokojivá > 50–100 > 65–120 > 40–70
4 vyhovující > 100–200 > 120–180 > 70–90
5 špatná > 200–400 > 180–240 > 90–180
6 velmi špatná > 400 > 240 > 180