Měření znečištění ovzduší ve Zbyslavicích a v Krnově

Měření v roce 2010 je hrazeno z prostředů Moravskoslezského kraje.

Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:

   ve Zbyslavicích 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků,
   v Krnově 5 dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů, 6. den měření polyaromatických uhlovodíků.
Podrobnosti: Zbyslavice, Krnov


Výsledky měření

Předběžně verifikovaná data jsou aktualizována v měsíčním cyklu a zpětně doplňována. Výsledky měření PM10 jsou k dispozici obvykle ke konci následujícího měsíce po naměření. Vyhodnocení měření koncentrací polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů bude k dispozici souhrnně po ukončení celého roku.

Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2010

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2010
graf


Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2010
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
   Zbyslavice: 58
   Krnov: 41

Datum poslední aktualizace: 11.8.2011