Standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEI) pro období 1 měsíce

Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) for the period of 1 month


SPEI patří mezi indexy sucha, které umožňují hodnotit sucho s využitím denních meteorologických měření. K výpočtu indexu se využívá standardizace rozdílu úhrnu srážek a potenciální evapotranspirace travního porostu za dané období pomocí statistického rozdělení pravděpodobnosti. Hodnoty indexu SPEI jako normované veličiny mohou být porovnávány pro různá místa a období, proto je jeho výpočet doporučován Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Světovou organizací pro výživu a zemědělství (FAO). Index je nejčastěji počítán klouzavě s krokem 1 až 6 měsíců, zde je prezentována varianta 1 měsíce.


Kategorie sucha podle indexu SPEI Categories of drought based on the index SPEI
0 - bez výskytu sucha (nad -0,1) 0 - without drought
1 - slabé sucho (-0,1 až -0,8) 1 - weak drought
2 - mírné sucho (-0,8 až -1,2) 2 - moderate drought
3 - výrazné sucho (-1,2 až -1,6) 3 - significant drought
4 - výjimečné sucho (-1,6 až -2,0) 4 - exceptional drought
5 - extrémní sucho (pod -2,0) 5 - extreme drought

Zpět na předcházející stránku