Monitoring meteorologického a půdního sucha

V této sekci naleznete základní informace o výskytu meteorologického a půdního sucha v České republice. V případě zájmu o detailnější informace nás kontaktujte (agromet@chmi.cz).

Meteorologické sucho Půdní sucho


Půdní sucho

Deficit srážek vztažený k normálu

Na mapkách je zobrazen deficit srážek, který se počítá jako rozdíl srážek a evapotranspirace vztažený k normálu. Deficit za 6 měsíců dobře vypovídá o nedostatku srážek především pro volně rostoucí rostliny a zemědělské plodiny, za 24 měsíců pro stromy a lesní porosty.

Posouzení závažnosti sucha

V rámci EU se doporučuje pro posouzení závažnosti sucha (jak je sucho extrémní) využívat index SPEI, který se počítá jako rozdíl srážek a referenční evapotranspirace vztažený k normálu. Záporné hodnoty ukazují na nedostatek srážek, kladné na jejich nadbytek. Čím jsou hodnoty indexu nižší, tím je sucho větší. V grafu je zobrazen průběh SPEI indexu za 24 měsíců pro ČR za období od roku 1963 do současnosti, suchá období jsou vyznačena červeně.Míra ohrožení půdním suchem

Na mapkách je zobrazena míra ohrožení suchem v půdě pod travním porostem v hloubce 0 až 40 cm a 0 až 100 cm. Oproti mapám deficitu srážek, který zachycuje anomálii vůči normálu, mapy ohrožení suchem představují modelový odhad půdní vlhkosti pod travním porostem.

Další informace o půdním suchu jsou dostupné zde.


Nahoru